Megszentelődés (1Thessz 5:23-24)

1. Thesszalonika 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

1. Thesszalonika 5:24 Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.


2019.08.18

Félelmetes a jövő ? (Theszalonika 5:1-5:11)

1. Thesszalonika 5:1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;

1. Thesszalonika 5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
1. Thesszalonika 5:3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.2019.08.11

Keresztelő János halála (Márk evangéliuma 6)

Márk 6:7 Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött,
Márk 6:8 és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben;
Márk 6:9 saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát.
Márk 6:10 Ezt is mondta nekik: “Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan.
Márk 6:11 Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük.”

2019.08.04

Kik a képmutatók? (Máté evangéliuma)

2019.07.28


De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok; siratót mondtunk, és nem gyászoltatok.
Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják: Ördög van benne! Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: Íme, falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja! De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.

Jairus leányának feltámasztása (Lukács 8,40 – 56)

2019.07.21

A vérfolyásos asszony hittel érintette Jézus Krisztust. A gyógyulás első mozzanata a hit érintése. A mi Istenünk erős Isten. Ez az erő öltött testet Jézus Krisztusban, tehát Ő ennek az erőnek a forrása. A hit pedig az a csatorna, amelyen keresztül ez a gyógyító erő megérkezik hozzánk. Ez a kegyelem erejének útja. – 2. Ez a beteg asszony eddig joggal elrejtőzött. Most meggyógyult. Gyógyulása után azonban nem maradhatott tovább elrejtőzködve…

Jó az Isten…mindig!

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké tart szeretete! Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart szeretete! Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart szeretete, a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete, a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete.

2019.07.14