Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. február 5-én.

A megbízható Biblia

Miért megbízható a Biblia? TOP 10 ok

  1. Ha Isten nem szólt volna a Biblián keresztül, akkor semmit sem tudhatnánk róla.

8Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR.9Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. — Ézsaiás 55,8-9

10Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 11ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. — Ézsaiás 55,10-11

Isten bemutatkozott népének, elmondta, hogy milyen Isten Ő és hogyan fog bánik népével:

5Ekkor leszállt felhőben az ÚR, odaállt mellé, és kimondta az ÚR nevét. 6Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! 7Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, — 2 Móz. 34,5-7

Úgy döntött, hogy elküldi egyetlen Fiát, hogy jobban megismerjük Őt. Jézuson keresztül megismerhetjük az Atyát.

1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

14Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

18Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.— János 1:1,14,18

Amikor Jézus tanított, akkor megvallotta, hogy ő egy az Istennel.

6Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. 7Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt.” 8Fülöp így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” 9Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? — János 14,6-9

10Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. 11Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek.”— János 14,10-11

Jézus nem írt le semmit. Mindent, amit Jézusról tudunk, onnan tudjuk, hogy a tanítványok leírták, miután megkapták a Szent Lelket.

12„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: 13amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. 14Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. 15Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.”— János 16,12-14

2.      Az Apostoloknak radikálisan megváltozott az életük.

Azt állították, hogy látták a feltámadt Jézust, aminek sokan voltak tanúi. Ezért megverték, börtönbe zárták őket és végül a legtöbben mártír halált haltak.

Senki sem hal meg valami miatt, amiről tudja, hogy az hazugság!

3.     A Biblia sokkal megbízhatóbb, mint bármelyik ókori könyv, amit a világban megbízhatónak tartanak.

Kevesebb idő telt el az események és a legkorábbi kéziratok megjelenése között, az eredeti kéziratok és a megtalált legkorábbi másolatok között, és jóval több töredék maradt fenn ezek közül, mint általában az ókori könyvek esetében. Ezen kívül, a kéziratok összevetésekor az az eredmény jött ki, hogy azok az esetek több mint 99 %-ában teljes mértékben megegyeznek egymással.

4.    Jézus Krisztus egy történelmi személy, nem legenda.

1Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, 2amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: 3magam is jónak láttam, hogy miután eleitől kezdve mindennek pontosan utánajártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, 4hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. — Lukács 1,1-4

5.    Isten népe elég hamar elfogadta az apostolok könyveit és úgy tekintettek rá, mint hiteles Szentírásra, mivel tudták, hogy szemtanúk írták.

A hitelesség elsődleges és alapvető mércéje a következő volt: A feltámadott Úr szemtanúihoz köthető bizonyságtételeket egyöntetűen hitelesnek fogadták el a korai keresztyének.

Márk evangéliumában olvasható történetek Péter bizonyságtételei, amelyeket tolmácsa, Márk őrzött meg írásos formában az utókornak, Lukács az evangéliumában mint Pál “háziorvosa” és útitársa a szemtanúktól származó írásos és szóbeli forrásokat dolgozta fel. Az az anyag, amely csak Máté evangéliumában szerepel, Mátétól, a vámszedőtől származik, és a János evangéliumában szereplő beszámolók magától János apostoltól erednek.

Tehát az apostolok tanítása lett az egyház alapja:

Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,…— Efézus 2,20

Nem az egyház döntötte el, hogy mely könyvek kerüljenek a Bibliába, hanem csupán felismerték és elismerték, hogy melyek azok a szent íratok, amelyek kezdettől fogva tekintéllyel bírtak, mivel ezek az írások Jézus szemtanúinak megbízható bizonyságtételén alapultak.

Ezért egyedül a Szentírásnak van tekintélye (Reformáció — Sola Scriptura), az egyháznak kell alárendelni magát a Bibliának és nem fordítva.

6.    A Biblia úgy beszél magáról, mint valóságról, melynek tekintélye van, úgy az Ó-, mint az Újszövetségben.

16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.— 2 Tim. 3,16

Jézus sokszor idézte az Ószövetséget, mint Szent Írást, annak tekintélyével:

18Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. — Máté 5,18

A mai Ószövetség az, amit Jézus idézett? 1940-ben Qumrán-ban megtalált régi kézirat tekercsek azt bizonyítják, hogy igen.

7.    A Biblia legnagyobb csodája a beteljesedett próféciák sokasága, melyek arról tanúskodnak, hogy a Biblia nem csak egy könyv, hanem Isten szava.

pl. Ézs.53., Mik. 2., Dán. 9,2.

8.    A Biblia megbízható, mert fő mondanivalóját könnyen meg lehet érteni és mondanivalója egyértelmű.

Ezért fordították le a reformátorok és adták az emberek kezébe. (egyetemes papság)

9.    Ugyanakkor a Biblia hihetetlen bonyolult és összetett mű.

66 könyvből áll, 40 író írta, akik különböző korok, kultúrák, társadalmi rétegeihez tartoztak (király, orvos, pásztor, hadvezér, pap, halász, vámszedő,…), különböző lelkiállapotban írták, a legkülönbözőbb helyeken (pusztában, börtönben, palotában), és a legkülönbözőbb műfajokban (elbeszélés, költészet, törvények, apokaliptika). Három földrészen (Ázsia, Afrika, Európa), három nyelven (héber, arám, görög), és több min ezer éven át íródott.

Mindezek ellenére a Biblia finoman összehangolt egységet képez, melynek egyetlen nagy, összefüggő, egységes üzenete van, és ennek magyarázata, hogy Isten a Biblia szerzője: a szerzőkön keresztül maga Isten szól!

10.   A Bibliát olvasni csak egy eszköz, és nem a cél. A végső cél megismerni Istent, megismerni Jézus Krisztust.

39Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot,40és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. — János 5,39

A Biblia élő könyv, általa találkozol Jézus Krisztussal és ha találkozol Vele és bízol benne, tudni fogod, hogy a Biblia Isten szava!