2Móz 7:16 (Isten a Fáraónak):

Engedd el népemet, hogy áldozhasson nekem/dicsőíthessen engem a pusztában!

Ézs 1:11-14

Minek nekem a véres áldozataitok sokasága – mondja az Úr. Elegem van a kosáldozatokból és a hízott állatok hájából; bikák, bárányok és bakok vérében nem lelem kedvemet. Mikor eljöttök, hogy megjelenjetek színem előtt, ki kívánta ezt tőletek, hogy így tapossátok udvaraimat? Ne mutassatok többé hazug ételáldozatot! A tömjénfüst utálat számomra, az újhold, a szombat s az ünnepi összejövetel; nem tűröm a bűnt és az ünnepi gyülekezetet. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm, terhemre lettek, belefáradtam, hogy elviseljem.

Ézs 43:7

mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.

Ef 1:11-12

Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, akik eleve erre rendeltettünk annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, 12hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban.

Jelenések 5:8-13 

… amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt …, 9és új éneket énekeltek … 11És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12és így szóltak hatalmas hangon: „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!” 13És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: „A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!”

Mt 14:33

A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!

Zsolt. 73(részletek)

Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez! 2De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. 3Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. 4Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. 5Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. 13De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, 14mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel. 15Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. 16Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. 17Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem,… 

7Kiáltott a nyomorult; az ÚR meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. 8Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. 9Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 10Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.

1Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abímeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment.

2Áldom az URat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.

Zsid 12:2-3

„Nézzünk fel JÉZUSRA, a hit szerzőjére és beteljesítőjére,… hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek!

Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.

4Hirdessétek velem az ÚR nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!

Ef 5:19

„Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak!”

Zsid 10:19-22

Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől,”

Jn 4:23-24

„… igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. 24Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”

5Móz 10:12

Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből!”