Máté 18:21-35

21 Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: “Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?”

22 Jézus így válaszolt: “Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.

23 Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival.

24 Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa.

25 Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen.

26 A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.

27 Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.

28 Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol!

29 Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.

30 De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.

31 Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt.

32 Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.

33 Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?

34 Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást.

35 Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.”

 

 • A legnagyobb Isten országában: akinek az identitása abban gyökerezik, hogy Istennek a gyermeke
 • A legnagyobb bűn: más keresztényt megbotránkoztatni, bűn elkövetésére vinni
 • A legnagyobb öröm: amikor egy eltévedt keresztény megtér az Atyához

 

 • Hányszor kell megbocsátanunk? Jézus válasza: hetvenszer hétszer! – a tökéletesség száma, amely azt fejezi ki, hogy mindig meg kell bocsátanunk egymásnak!
 • De hogyan tudunk szívből megbocsátani? Ezt magyarázza Jézus a gonosz szolga példázatával. Jézus tudja, hogy a bukásainkból, hibáinkból tanulunk a legjobban, ezért használ ilyen negatív példát.
 • Az egymással való (horizontális) kapcsolatunk teljes mértékben az Istennel való (vertikális) kapcsolatunktól függ.
 • Jézus pénzbeli tartozással ábrázolja a bűnt, Isten pedig olyan itt, mint egy király, aki rendezni szeretné az adósaival a tartozásukat Felé.
 • Az adós szolgának akkora tartozása volt, amelyre semmi esély nem volt, hogy valaha ki tudná fizetni, mégis valamiképpen azt gondolta, hogy egyszer képes lesz visszafizetni.
 • A király megszánta és elengedte az egész tartozását, mert ő pontosan tudta, hogy a szolga képtelen lenne valaha is kiegyenlíteni a tartozást.
 • A természetes reakció erre a hatalmas mértékű irgalomra az elmondhatatlan öröm és hála. De Jézus nem említ semmit arról, hogy mi volt a szolga szívében.
 • Amikor találkozik szolgatársával, aki neki tartozik, a gonosz szolga reakciója nem következetes azzal. ahogyan a király bánt vele. Bár a király elengedte a tartozását, ő nem engedett és végrehajtatta az ítéletet.
 • Jézus a végén elmondja a példázat kemény tanulságát: ha meg nem bocsátunk egymásnak szívből, az Atya sem fog megbocsátani nekünk. Mégsem ez a teljes mondanivalója a példázatnak.
 • Miben és hogyan tévedett ez a szolga, ami miatt nem úgy cselekedett, ahogy kellett volna?
 • A probléma a szívében kezdődött: nem tudta elfogadni, hogy a király valóban elengedte az egész tartozását, nem hitte el, hogy ő valóban ennyire irgalmas és kegyelmes.
 • Úgy gondolta, hogy vissza kell fizetnie a tartozását, és ezért hajtotta be másokon is. Ilyen értelemben valójában következetes volt a viselkedése.
 • Amikor mi azt gondoljuk, hogy Isten igazságosan bánik velünk, akkor mi is úgy gondolkodunk, mint a gonosz szolga.
 • Amikor bűnt követünk el, azt gondoljuk, hogy tartozunk Istennek, ezért jó cselekedetekkel próbáljuk azt visszafizetni, vagy várjuk Isten büntetését.
 • Ez a fajta vallásos, “szemet szemért, fogat fogért” gondolkodás arra vezet minket, hogy mi is igazságosan bánjunk másokkal, ahelyett, hogy megbocsátanánk neki.

 

 1. Elfogadtuk azt, ami a Bibliában le van írva Istenről?
 2. Hisszük azt, hogy megérdemeljük Isten ítéletét? Tudomásul vesszük, hogy akkora a tartozásunk Isten felé, hogy azt sosem tudnánk kifizetni?
 3. Felfogjuk Isten megoldását erre a tartozásra, hogy teljesen eltörli adósságunkat?
 4. Átéltük valójában az Ő kegyelmét?

 

 • Isten megoldása a mi óriási tartozásunkra csak akkor lehet igazságos, ha valaki kifizeti helyettünk. Jézus pontosan ezt tette: az életével fizetett azért, amit nekünk kellett volna kifizetni.
 • Megnyugodhatunk abban, hogy Jézus magára vette az ítéletet, amit mi érdemeltünk.
 • Aki ezt hiszi és elfogadja hálás szívvel, az Isten gyermekévé válik.
 • A példázat felszólítása: Fogadd el Isten kegyelmét!
 • Így tudunk mi is kegyelmet gyakorolni mások felé. A másokkal való viszonyunk elárulja, hogy mi lakozik valójában a szívünkben.
 • Az evangélium ereje az, ami képes megváltoztatni az életünket és a kapcsolatainkat.
 • El kell ismernünk mások tartozását felénk, meg kell intenünk az ellenünk vétkezőket. De Isten arra hív minket, hogy a szívünkben készek legyünk a megbocsátásra, ahogy Isten is megbocsátott nekünk.