Tanítványokból vezetők

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,

tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:18-20)

 

  • Pál gyülekezetplántáló missziójában látjuk annak a modelljét, ahogy a tanítványok gyülekezeti vezetőkké válnak, a Szent Lélek által

ApCsel 20:1 Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába.

ApCsel 20:17 Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit.

ApCsel 20:28 Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.

  • Azt is látjuk, hogy Pál fontosnak tartotta , hogy minden gyülekezetben több presbiter legyen

Ap Csel 14:21-23 Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókhiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.

Titusz 1:5 Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked

  • Ugyanakkor fontos, hogy csak érett hívő legyen elöljáró

1 Tim 3:6  Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék.

Mi a gyülekezeti elöljárók feladata?

1. Tanítani és felkészíteni a szenteket, hogy ők is szolgálhassanak tálentumaik szerint

Efézus 4:11-12 És ő “adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére

2. Ige szerinti vezetés –  ismernie kell az Igét és arra támaszkodni

Zsidók 13:7  Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.

3. Felelősséggel vigyázni a rájuk bízott lelkekre

Zsidók 13:7 Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.

1 Thesszalonika 5:14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.

1 Péter 5:1-3 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; 

4. Imában hordozni a híveket

Jakab 5:14 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

A vezetői szolgálat tükrözi Krisztus papi, királyi és prófétai szolgálatát. Mivel azonban ez a három szolgálat nincs meg egyetlen emberben ugyanolyan szinten egyszerre, ezért vezetői csapatra van szükség. Jézus magasra tette a mércét!

 

– Fizikai szolgálat végzésére diakónusokat hív el Isten

ApCsel 6:2-4 Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: “Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába;mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.

1 Timóteus 3:8 Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek…

  • Jó és szükséges dolog, hogy a tanítványok vezetőkké nőjenek fel

1 Tim. 3:1 Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre (presbiterségre) törekszik, jó munkát kíván