Máté 19:16-30

16 Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: “Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

17 Ő így válaszolt neki: “Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.”

18 Az megkérdezte: “Melyeket?” Jézus így felelt: “Ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan,

19 tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat!”

20 Az ifjú erre ezt mondta: “Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem?”

21 Jézus így válaszolt neki: “Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem.”

22 Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.

23 Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: “Bizony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába.”

24 Sőt azt is mondom nektek: “Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni.”

25 Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: “Akkor ki üdvözülhet?”

26 Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: “Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.”

27 Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte: “Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?”

28 Jézus erre ezt mondta nekik: “Bizony, mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett.

29 És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

30 De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első.”

 

Jézus a tökéletességig emeli a mércét. A tanítványok kétségbeesésére (és a mi kétségbeesésünkre is) Jézus így válaszol:  Ha az embereknél lehetetlen is, Istennek minden lehetséges!

– Péter kérdése (27. v.): Mi lesz velünk, akik mindent feladtunk, hogy követhessünk Téged? Mi ugye jutalmat érdemlünk az örökkévalóságban?

A tanitványok, bár nem voltak gazdagok, ők is a saját cselekedeteikben bíztak.

30 DE sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első.”

DE –> Vigyázz!!! Jézus óvni szeretne minket az önigazultságtól. Ti, akik az elsők vagytok, vigyázzatok, hogy ne legyetek az utolsók. Ennek a gondolatnak a kifejtésére mondta el nekik ezt a különös példázatot:

Máté 20:1-16

“Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe.

Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe.

Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül,

és ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek.

Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett.

Amikor pedig késő délután öt óra tájban is kiment, még mindig talált ott álldogálókat, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül?

Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek ti is a szőlőbe!

Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig.

Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt.

10 Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak.

11 Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen,

12 és ezt mondták: Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől.

13 Ő pedig így felelt egyiküknek: Barátom, nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem?

14 Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.

15 Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?

16 Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.”

– Az első órai munkások a tanítványok és mindazok, akik egész életükkel Istent szolgálják.

A nap végén derül csak ki, hogy mi van az első órai munkások szívében.

  • A nap vége a történelem vége, amikor kiderül, hogy ki megy be a mennyek országába, és ki nem.
  • Lehet, hogy az első munkások hálás szívvel kezdték el a munkát, de napközben jött a hőség, a fáradtság és közben látják a folyamatosan érkező új munkásokat. A bérosztásnál elkezdték magukat összehasonlítani a többiekkel. Ezért, amikor látták, hogy az egy órát dolgozó munkások is az ígért 1 dénárt kapták, azt hitték, ők biztosan többet kapnak majd.
  • Az Úr válasza: “a szemed gonosz lett, mert én jó vagyok?”

Az első munkások lényegében ugyanazt mondják, mint Péter: mi lesz velünk?
A vallásos ember, mint Péter is,  úgy gondolja, Isten tartozik neki.

Máté 20:20-27

20 Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit.

21 Jézus megkérdezte tőle: “Mit akarsz?” Ő így felelt: “Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban.”

22 Jézus így válaszolt: “Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” Ők így feleltek: “Ki tudjuk.”

23 Erre ő ezt mondta nekik: “Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én Atyám elkészítette.”

24 Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre.

25 De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: “Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk.

26 De közöttetek ne így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok,

27 és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.

– A tanítványok versengését látva Jézus elmondja, hogy a világgal szemben hogyan kellene kinéznie Isten országában az elsőségnek: az az első, aki szolgál, nem az, aki uralkodik.

– Jézus ebben a három szakaszban a pénz szerelmétől, a hatalomtól és a vallásosságtól óv minket.

– De akkor hogyan lehetséges?

Máté 20:28

28 Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”