Elhangzott a Montázs Kávézóban, 2017. február 12-én.

Gyönyörködj az Isten Igéjében!

Zsoltárok 119. rész

16Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. — Zsoltár 119:16
24 Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. — Zsoltár 119:24

 Hogyan változtatja meg az életünket, ha olvassuk a Bibliát?

A Biblia úgy beszél magáról, mint ami az Igazságot képviseli, és a Valóságot írja le.

Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. — Zsoltár 119,40

-A Biblia lett a nyugati civilizáció alapja.

-Egy értelmiségi forradalom tört ki. Az első egyetemeket létrehozták. Érdemes tanulni…fel lehet fedezni az igazságot.

-A tudomány fejlődött a keresztyén világnézet miatt.

-Az emberiség méltóságot kapott.

-A nőknek tiszteletet és jogok adtak.

-A szegények és a rászorultak segítséget és irgalmat kaptak.

-Erős családok alakultak ki.

-A munkahely becsületet kapott.

-Az irodalom teljesen megváltozott.

A Biblia története:

1.TEREMTÉS (Biblia első két fejezete) …„egyszer volt egy csodálatosan szép…”

2.BŰNBEESÉS …valami szörnyű dolog történik…

3.A MEGVÁLTÁS ÍGÉRETE(Ó.SZ.) …a Messiás jönni fog és megváltja a népet

4.A MEGVÁLTÁS KEZDETE(Ú.SZ.) …Jézus Krisztus éppen a megfelelő időben érkezik, és nagy csatát kell vívnia. Feláldozza a saját életét és megalapítja az egyházat.

2.szín: MEGVÁLTÁS KIBONTAKOZÁSA     (2000 év és még mindig tart)

5.A MEGVÁLTÁS KITELJESEDÉSE (Biblia utolsó két fejezete) …helyreáll a rend, és boldogan élnek, míg meg nem halnak

    Hogyan olvassuk a Bibliát?

1.Legyünk olyanok, mint a kis gyerekek!

Alávetem magamat a Bibliának. A Szentlélekre van szükségem, hogy megértsem.

25Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. 26Igen, Atyám, mert így láttad jónak. — Máté 11:25-26

…legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.— 1 Péter 5,5

17és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; 18és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, — Efézus 1:17-18

2. Mindig keressük Jézus Krisztust az Igében!

Vele akarunk találkozni, ez a cél. A Biblia olvasás az eszköz.

44Majd így szólt hozzájuk: „Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban.” 45Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46és így szólt nekik: „Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. 48Ti vagytok erre a tanúk. 49És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.” — Lukács 24:44-49

3. Higgy Jézus Krisztusban!

A Biblia olvasás által erősödik a hitünk. Újra és újra hallani, olvasni kell az evangéliumot.

17A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. — Róma 10,17

5Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?— Galata 3,5

4. A Bibliaolvasás alkalmazása az életünkben

Hasson a szívünkre 4 területen:

— imádás

bűnbánat

— hálaadás

— kérés

12Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.— Zsidó 4:12-13

5. Bölcsességre van szükségünk az életben a helyes döntésekhez

Honnan szerezzünk bölcsességet? Ha olvassuk a Bibliát, Jézus Krisztussal találkozunk, aki maga a bölcsesség.

Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. — Zsolt. 19,8

Példabeszédek 8. rész

16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.— 2 Tim. 3:16-17

A Biblia élő könyv, általa találkozol Jézus Krisztussal és ha találkozol Vele és bízol benne, hited megerősödik, egyre érzékenyebb leszel a bűneidre és egyre bölcsebb döntéseidben!