Apostolok Cselekedetei 1, 1-9

Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől

egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.

Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól.

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: “Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem,

hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.”

Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: “Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?”

Így válaszolt: “Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”

Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.

 

Apostolok Cselekedetei 2:1-14

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,

hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.

Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.

Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.

Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek.

Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.

Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: “Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e?

Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén:

pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában,

10 Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények,

11 zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.”

12 Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: “Mi akar ez lenni?”

13 Mások azonban gúnyolódva mondták: “Édes bortól részegedtek meg.”

14 Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: “Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra!

 

 • A kereszténység egy nagyon radikális állításon áll, vagy bukik : Hogy Krisztus feltámadt!

  Valóban látták a követők a feltámadt Krisztust? Tudjuk Jézus követőiről, hogy a keresztre feszítéskor elszaladtak félelmükben, Péter pedig megtagadta Jézust.
  Mitől lettek ilyen bátrak? Miért voltak képesek mártírhalált halni?

  • 3. v. – Húsvét után 40 napon át velük volt és tanította őket az Írásokról
   Lehetséges lenne, hogy csak hallucináltak, vagy berúgtak? Vagy együtt kitaláltak egy hazugságot, majd elvitték az egész világba, majd meg is haltak ezért a hazugságért?
  • 4.-5. v. – Jézus megígérte, hogy elküldi a Szent Lelkét.
  • 6. v. – tanítványok nem értették ekkor sem, amit Jézus mondott. Még mindig a Izráel társadalmának megújulását látták megoldásnak, amelyben ők központi szerepet fognak játszani.
  • 8. v. – nemcsak Jeruzsálemben, hanem az egész világon van munkájuk és ez nem társadalmi, hanem lelki jellegű megújulás lesz. Ez a vers adja az Apostolok Cselekedeteinek vázlatát, mert bemutatja, hogyan terjedt a Szent Lélek által az evangélium az egész világon.
  • Apostolok Cselekedetei = Szent Lélek cselekedetei az apostolokon keresztül
 • ACs 2 – szélzúgás támadt, mint egy nagy vihar
  • A lángnyelvek azt jelképezték, hogy a Szent Lélek leszállt egyénileg az emberekre
  • Pünkösd miatt sokan vannak épp külföldről Jeruzsálemben, és ők is hallják a zúgást és az evangéliumot saját nyelvükön. Elismerték, hogy nagy csoda történt, mert tudták, hogy a tanítványok galileai emberek, akik nem beszélnek más nyelveken.
  • 13 v. – szkeptikusok más magyarázatot keresnek a csodára
  • A pünkösd a bábeli ítélet helyreállítása, amit Isten azért hozott az emberekre, hogy ne tudjanak összefogni Isten ellen. Azért adott különböző nyelveket, hogy ne tudjanak kommunikálni, így gátat szabott a gonoszságnak.
  • Most viszont Isten a nyelveket arra használja, hogy az evangélium terjedhessen minden néphez.
   A pünkösd beteljesíti az Ábrahámnak tett ígéretet, miszerint ő lesz minden nép atyja.
   1. Isten a Szent Lélek által természetfeletti erőt és bátorságot ad, hogy hirdethessék az evangéliumot

 

Mit jelent a Szent Lélek kitöltetése számunkra ma személyesen, és gyülekezetként?

1. A Szent Lélek természet feletti erőt és bátorságot ad Isten népének, hogy hirdesse az evangéliumot

 • 14. v. – Péter, aki korábban félelemből megtagadta Jézust, most bátran kiáll és bölcsességgel magyarázza az Írásokat, az Ószövetséget
 • Ez a szenvedély és bátorság Isten pünkösdi ajándéka számunkra, akik akarjuk hirdetni az evangéliumot

2. A Szent Lélek kinyitja azok szívét, akik hallgatják az evangéliumot – újjászül

 • ahhoz, hogy terjedjen az evangélium az egész világon, az is kell, hogy a hallgatók szívében munkálkodjon az Isten
 • Apostolok Cselekedetei 2:37-40

   37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: “Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?”

  38 Péter így válaszolt: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

  39 Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

  40 Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: “Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!”

3. A Szent Lélek nem csak az egyéneket szüli újjá, hanem az egyház is Általa született meg pünkösdkor

 • Apostolok Cselekedetei 2:41 – a pünkösd az egyház születésnapja

41 Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.

42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt.

44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.

45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.

46 Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben;

47 dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

 • 1 Pét 4:10-11 – A Szent Lélek szétosztja az ajándékait, hogy építsük az egyházat általuk

10 Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:

11 ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

A Szent Lélek szétosztja az ajándékait, hogy építsük az egyházat

4. Isten adja  a Szent Lelket mindenkinek, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban

 • Apostolok Cselekedetei 2:33 – Ha elhitted az evangéliumot, a Szent Lélek lakozik benned

38 Péter így válaszolt: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.

 • Galata 5:22-23 – A Szent Lélek teremni fogja bennünk az Ő gyümölcsét

22 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

23 szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

 • Mit tegyünk, ha nem látjuk ezeket a gyümölcsöket? Higgyük el újra az evangéliumot, hogy hit által kaphassuk a Szent Lelket, és gyümölcsöt teremhessünk!
 • Mi ösztönösen próbáljuk magunkat megváltoztatni saját erőnkből, de ez nem lehetséges, mivel mi magunk vagyunk a probléma. Kívülről van szükségünk segítségre, Jézusra kell néznünk, aki küldi nekünk az Ő Szent Lelkét.

 

 • 2 Tim 1:7

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

 • Galata 3:1-6 – Pál kifejezetten haragszik itt, mert a galaták kezdtek újra magukban bízni Krisztus helyett

Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg!

Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján?

Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni?

Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába.

Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?

Így van megírva: “Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el.”

Ahogyan először kaptátok a Szent Lelket, úgy fogjátok továbbra is kapni a Szent Lélek erejét az evangéliumban való hit által.